Martin Mbaya

NAIROBI, KENYA

DIGITAL ECONOMY, INNOVATION SYSTEMS, PUBLIC POLICY, SUSTAINABILITY, ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION.