Katharina Brenner

MUNICH, GERMANY

INNOVATION, STATISTICS, PSYCHOLOGY